Shape

بهمن 3, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

لیست کمالگرایی های من

امروز بعد از یک ماه دوره برا نیروهای درونی غلبه کردم و شروع به نوشتن و منتشر کردن در سایتم کردم این چند هفته گذشته